Alm. betingelser

Reservation

En reservation kan foretages telefonisk, men skal derefter bekræftes skriftligt. En reservation giver ikke placeringsgaranti, men fortrinsret ved annonceplaceringen.

Reklamationer

Reklamationer vedrørende fejl i indrykkede annoncer skal omgående meddeles til De Lokale Ugeaviser og senest 5 dage efter indrykningen.

Bringes annoncen flere gange med samme fejl, uden at De Lokale Ugeaviser modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun på den første indrykning.

Sikkerhedsgodtgørelse

De Lokale Ugeaviser yder 1% i sikkerhedsgodtgørelse til ordregivere som har tilsluttet sig De Lokale Ugeavisers sikkerhedsordning med Kreativitet & Kommunikation.

Informationsgodtgørelse

De Lokale Ugeaviser yder 1% informationsgodtgørelse til ordregivere, som er abonnent på Index Danmark/Gallup og garanterer deltagelse i et årligt møde pr. annoncør.

Udskydelse af annoncer

Bladet forbeholder sig ret til at udskyde annoncer, såfremt bladets ombrydning, pladsmangel eller andre forbehold kræver det. Bladet påtager sig intet ansvar for ”skader” forårsaget af udskydelsen.

Afvisning af annoncer

Bladet forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod lovgivningen, hensynet til læserne eller bladets interesser.

Forveksling med redaktionel tekst

Enhver annonce, der efter bladets skøn kan forveksles med redaktionel tekst, skal omkranses med en min. 2 punkt ramme, hvor der over den øverste rammestreg i venstre side skal stå ordet ”ANNONCE” i 14 punkt.

Pladsen medregnes i opmålingen af annoncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke anvendes.

Erstatningsansvar

De Lokale Ugeaviser er uden ansvar for tab eller skade, der påføres annoncøren som følge af trykfejl, materialefejl, forståelsesfejl, forkerte størrelser, forkerte priser, forkerte tidspunkter, forkert indrykningsdato eller manglende indrykning af bestilt annonce. For fejl som bladet er helt eller delvist skyld i, ydes reduktion efter bladets skøn over værdiforringelsen, men allerhøjst en gratis indrykning.

De Lokale Ugeaviser er uden ansvar ved ulovlige, falske eller uretmæssigt indrykkede annoncer.

Forbehold

Der tages forbehold for fejl, og ret til ændringer forbeholdes